جان پایپر

امنیت ابدی، عملکرد دسته‌جمعی

امنیت ابدی، عملکرد دسته‌جمعی

عبرانیان ۳:‏۱۲-‏۱۹ «ای برادران، برحذر باشید مبادا در یکی از شما، دلی شریر و بی‌ایمان باشد که از خدای حیّ…
خدا، بی‌خدایان را عادل می‌شمارد!

خدا، بی‌خدایان را عادل می‌شمارد!

رومیان ۳:‏۲۱-‏۴:‏۸ «لکن الحال، بدون شریعت، عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند،…
پیروزیِ انجیل، در آسمان جدید و زمین جدید

پیروزیِ انجیل، در آسمان جدید و زمین جدید

اولین آیه از اولین فصلِ کتاب‌مقدس می‌فرماید: «در ابتدا، خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید» و آیۀ ۲۷ می‌فرماید: «خدا…
کلمه جسم گردید!

کلمه جسم گردید!

یوحنا ۱:‏۱-‏۱۸ «در ابتدا، کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا…
دکمه بازگشت به بالا