کتاب‌هانوشتاری

گذری بر کتاب اعمال رسولان

acts-of-the-apostles

مشاهدۀ این امر که کتابهای مختلف کتاب‌مقدس با چه قدرت و شفافیتی مکاشفۀ خدا را اعلام می‌کنند کار دشواری نیست. اما وقتی پیشینۀ نویسندگان کتاب‌مقدس، جهانی که در آن زندگی می‌کردند، سبک زندگی، و هدفشان را بررسی می‌کنیم، شناخت و درکمان از بخشهای مختلف کلام خدا بسیار عمیقتر می‌گردد.

در این مجموعه، به بررسی پنجمین کتاب عهدجدید، به نام اعمال رسولان، می‌پردازیم. در درس اول، پیش‌زمینۀ کتاب اعمال رسولان را بررسی می‌نماییم. در درس دوم، به ساختار و محتوای آن می‌پردازیم. در درس سوم نیز مضامین اصلی را از نظر می‌گذرانیم.

درس اول: پیش‌زمینۀ اعمال رسولان

 

درس دوم: ساختار و محتوا

 

درس سوم: مضامین اصلی

 

دکمه بازگشت به بالا