کتاب‌هانوشتاری

پسر گمشده

ProdigalSon

در پنجمین باب کتاب مکاشفه یوحنای رسول، برای خشنودی خدا آوازی در آسمانها شنیده می‌شود که نشان دهنده بخشیده شدن و بازخریده شدن ماست: «که به صدای بلند می‌گویند، مستحق است بره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جالل و برکت را بیابد. و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست و آنچه در آنها می‌باشد، شنیدم که می‌گویند: تخت‌نشین و بره را برکت و تکریم و جلال و توانایی باد تا ابدالاباد.» (مکاشفه ۵ :۱۲-۱۳) این سرودی است که تمام بخشیده شده‌گان، گروه عظیمی که قابل شمارش نیستند، در مقابل تخت پادشاهی خدا و بره می‌خوانند.

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا