کتاب‌هانوشتاری

هفت نشانە قطعی

SevenSigns

راهنمائی به شواهد تحول روحانی برای کسانی که به نجات خود شک دارند و همچنین برای استفادۀ شبان‌های کلیسا
آیا نشانه‌های قابل تشخیصی دال بر اینکه، تحول روحانی رخ داده وجود دارد؟
چگونه حق‌جویان میتوانند دریابند که خداوند در دل‌هایشان کار کرده است؟ چگونه مشاورین روحانی می‌توانند وضعیت روحانی حق‌جو را ارزیابی کرده و حتی کسی را که تقاضای غسل تعمید یا عضویت در کلیسا دارد بیازمایند؟

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا