کتاب‌هانوشتاری

مشایخ کلیسا

mashayekh-kelisa_ed

جرمی رین در کتاب «مشایخ کلیسا» یک شرح وظایف مختصر از خدمت مشایخ ارائه داده است تا بداند رهبر کلیسا چه کسی است و چگونه کلیسا را رهبری می‌کند.
جرمی رین در این کتاب ابتدا به صلاحیت خصوصیات یک شیخ از دیدگاه کتاب مقدس پرداخته است و اینکه یک شیخ چه وظایفی دارد.
 
جرمی رین به دستور کار کتاب مقدسی مشایخ پرداخته و ابعاد مختلف شبانی را مورد بررسی قرار داده است؛
وی در ادامه تعمقی دارد بر این حقیقت که مشایخ، شبان هستند و مراقب هستند تا هیچ گرگی با تعالیم غلط به گوسفندان گله صدمه نزند، و نیز کار مشایخ را بعنوان رهبرانی که در پی رشد اعضای کلیسا هستند، مورد بررسی قرار داده است. 
نویسنده در آخر مشایخ را به عنوان یک تیم مورد بررسی قرار داده است.

دکمه بازگشت به بالا