کتاب‌هانوشتاری

شروعی تازه

aNewBeginning

بزرگترین برکتی که انسان در این دنیا بدان دست تواند یافت این است که بداند نجات یافته و از آن مطمئن باشد. موسی وقتی که با قوم اسرائیل در زمان خود صحبت می‌کرد این را می‌دانست، پس گفت: «خوشابه‌حال تو ای اسرائیل. کیست مانند تو! ای قومی که از خداوند نجات یافته‌اید» (تثنیه ۳۳ :۲۹). هیچ قومی مانند قوم خدا نیست، یعنی آن کسانی را که خدا با خون پسر خود بازخریده، و با روح خود مهر کرده، و ایشان را به مرحمت‌های رهایی‌بخش خود از اکنون تا ابد اطمینان بخشیده است.

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا