کتاب‌هانوشتاری

راز تثلیث

trinity-book-olyot

خدای من، تو چقدر عجیب و عالی هستی!

این کتاب می بایست با اعلام این موضوع شروع می شد که خدا هست. اما این موضوع چیزی است که نه می‌توان اثبات نمود و نه نیازی به اثبات دارد . هر انسانی می داند که وجود خدا ، حقیقتی محض و بی چون و چرا است. انسان به صورت فطری نوعی حس خداجوئی و خدا پرستی در درون خود دارد، چیزی که در دل خود حس می کند و در باطن خویش به آن وقوف دارد، حسی باقی مانده از آن زمان که انسان با خدا در تماس بود و قانون او را اطاعت می‌کرد. انسان هنوز هم حسی از این قانون را با خود دارد که در تشخیص خوبی و بدی دیده می‌شود. تا قانون‌گذاری نباشد، نمی‌توان از وجود چنین حسی از قانون سخن گفت. علاوه بر این، آسمان بالا و مخلوقات پیرامون ما، هر دو از الوهیت و قدرت ابدی خدا سخن می‌گویند. وقتی کسی می‌گوید خدائی نیست. تعمدا حقیقتی را نادیده می‌گیرد که خود به واقعیت آن واقف است .

اما چنان چه به کتاب مقدس رجوع کنیم می توانیم به شناخت بسیار بیشتر و عمیق‌تری از خدا دست یابیم. در این کتاب خدا خود را به انسان مکشوف نموده و هر آنچه نیاز داریم درباره او بدانیم و هر آنچه او از ما می‌خواهد بر ما آشکار کرده است. تمامی کتاب‌های کتاب مقدس از جانب خدا هستند و از او سرچشمه گرفته‌اند.

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا