کتاب‌هانوشتاری

دیدگاه الهیاتی کلونیزم یا آموزه فیض

image_2022-04-06_23-09-43

در ایـن گفتـار کوتـاه قصـد داریـم تـا »دیـدگاه الهیاتـی کلونیـزم« را مورد بررسـی قـرار دهیـم. در قبـال آن یـک سیسـتم الهیاتـی دیگـر هم وجـود دارد کـه بـه «دیـدگاه آرمینیـن» معـروف اسـت (تشـابه اسـمی هیـچ ربطـی بـه ارمنیهــای ســاکن ایــران نــدارد). هــر کــدام از ایــن سیســتم‌ها بــه مــا یــک چهارچـوب را می‌دهـد کـه بـا توجـه بـه آن بتوانیـم کتـاب مقـدس را بهتـر درک کنیـم. کلوینیهــا بــه تقدیــر ازلــی خــدای زنــده اعتقــاد دارنــد: حقیقتــی کــه در ظاهـر ممکـن اسـت شـبیه بـه جبرگرایـی مسـلمین بـه نظـر برسـد امـا بـا کمـی تأمـل درخواهیـد یافـت کـه ایـن دو بسـیار متفاوت‌انـد. مـا مسـیحیان کلوینـی اعتقـاد داریـم کـه خداونـد زنـده و حقیقـی نقشـه‌ای بسـیار دقیـق بـرای جهـان دارد کـه شـامل تمـام وقایـع و حـوادث کوچـک و بـزرگ تمـام عصــار تاریــخ می‌شــود. بدیــن معنــا کــه تمامــی آن رویدادهــا، پیــش از ً از سـوی خـدای زنـده مقـدّر شـده‌اند. خداونـد زنـده آفرینـش جهـان کامـا و حقیقــی بــر همــه امــور ایــن دنیــا وقــوف کامــل دارد و رفتارهــای همــه مخلوقاتـی را کـه خواهـد آفریـد از پیـش مقـدّر و معیـن داشـته اسـت.

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)‌

دکمه بازگشت به بالا