کتاب‌هانوشتاری

دورۀ آموزشی: پدر ما ابراهیم

Abraham_and_the_Three_Angels-seminary-class-cover-image

مسیحیان، مسلمان و یهودیان، همه، ابراهیم را پدر ایمانی خود می‌پندارند اما این ادیان برداشتهای بسیار متفاوتی از زندگی او دارند. این مجموعۀ دروس دربارۀ زندگی ابراهیم در کتاب پیدایش را از دیدگاه کاملاً مسیحی بررسی می‌کند تا به سوالاتی از قبیل، «این داستانها برای مخاطبین اولیۀ چه معنایی داشتند؟» و «مفهوم و معنای امروزی آنها برای ما چیست؟» پاسخ دهند.

درس اول: زندگی ابراهیم 

ساختار و محتوا

درس دوم: زندگی ابراهیم 

معنای اولیه

درس سوم: زندگی ابراهیم 

کاربرد امروزی

دکمه بازگشت به بالا