درباره ما

انجیل برای فارسی زبانان

شاگردسازی مسیحی

نیما علیزاده در سال ۱۹۸۱ میلادی در تهران متولد و در ۱۸ سالگی به عیسی مسیح ایمان آورد و از ۲۰ سالگی در خدمت کلیسا مشغول است.

در سال ۲۰۰۶ میلادی به استرالیا مهاجرت کرد و ادامه خدمت خود را بعنوان شبان در کلیسای ایرانیان شهر سیدنی ادامه داده است. او فارغ التحصیل در رشته الهیات مسیحی از دانشگاه الهیات مُر است و در سال ۲۰۱۵ خدمات مکاشفه را تاسیس کرده است. او هم‌اکنون در امریکا مشغول به خدمت در زمینه‌های مختلف می‌باشد.

رویای او شاگردسازی و رساندن خبر خوش نجات در عیسی مسیح و تعلیم انجیل محور به تمام فارسی زبانان در سراسر دنیا است تا افرادی بیشتری به مسیح ایمان بیاورند، نجات یابند و در او رشد کنند. آمین 

نیما علیزاده

شبان و مؤسس خدمات مکاشفه

ما گروهی از مسیحیان اونجلیکال ریفورمد هستیم که در صدد آن هستیم تا کلام مسیح را بدرستی درک و تفسیر کنیم.

الویت ما تعلیم کتاب مقدسی است تا توسط روح القدس از طریق تعالیم انجیل محور در روند قداست رشد کنیم و به بلوغ روحانی برسیم تا به فیض خدا مردان و زنان خدا شویم برای جلال او.

ما این کار را با جدی گرفتن شاگردی و شاگردسازی انجام می‌دهیم. ما ایمان داریم که بشارت و موعظه انجیل باید از کلیسا به جهانیان داده شود تا برگزیدگان نجات یابند و شاگردان مسیح تجهیز شوند برای جلال خدا (۲ تیموتائوس ۱۰:۲).

ما ایمان داریم نامی جز نام مسیح زیر آسمان به بشر داده نشده برای نجات (اعمال ۱۲:۴).

اعتقادنامه رسولان

من به خداوند قادر مطلق ایمان دارم
خالق زمین و آسمان؛
و به عیسای مسیح، یگانه پسرش، خداوند ما
که از روح القدس پُرشده
از مریم باکره بدنیا آمده
تحت سلطۀ پنطیوس پیلاطوس رنج کشید
به صلیب کشیده شد، مُرد و دفن شد
به عالم اموات نزول کرد
و روز سوم دوباره از مرگ برخاست
به آسمان صعود کرد
و سمت راست خدای پدر نشسته است؛
و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان می آید
من به روح القدس ایمان دارم؛
به کلیسای جامع و مقدس خداوند؛
به مشارکت مقدسین؛
به بخشش گناهان؛
به رستاخیز جسم؛
و زندگی جاودانی. آمین

اصول اعتقادات

 

تعمید

تعمید یکی از دو آیین کلیساست در کنار عشای ربانی که نشانه‌ای بیرونی از عملی است درونی. در تعمید ما در مرگ و قیام مسیح تعمید می‌گیریم. تعمید نشانه مُردن انسانیت کهنه ما در گناه و زنده شدن ما در انسانیت جدید است. تعمید امری حیاتی در نجات مسیحی نیست و عمل به آن دلیل نجات ما نیست بلکه فقط ایمان درونی دلیل نجات مسیحی است (رومیان ۶).

نجات

نجات عملی است یک طرفه از جانب خدا و انسان در آن دخالتی ندارد. این خداست که انسان را نجات می‌دهد و محض فیض خود از طریق ایمان او را بازخرید می کند. این عمل از پیش از بنیاد عالم در نقشه خدا بوده تا برگزیدگان خود را در مسیح نجات دهد. ما ایمان داریم نجات از دست دادنی نیست (یوحنا ۲۸:۱۰-۲۹؛ افسسیان ۱:۱-۱۳).

فیض

فیض هدیه‌ای است که بطور رایگان به برگزیدگان خدا در جهت نجات آنها از مجازات گناه داده می‌شود تا از رحمت و سلامتی خدا بهره‌مند شوند. فیض همچنین در روند قداست و بلوغ مسیحی نقش مهمی ایفا می‌کند (تیطس ۲).

تثلیث

خدا یکی است و او که ما می‌پرستیم واحد است؛ تثنیه ۴:۶. اما خدا خود را در کلام خود در سه شخص متمایز معرفی کرده است. این سه شخصیت در ذات یکی هستند و چون در ذات یکی هستند بنابراین هر سه، یک هستند. هر شخص در آفرینش، نجات و برقراری عهد جدید نقش متفاوتی دارند اما این خدای واحد همه این کارها را از طریق سه شخص خود انجام می‌دهد (مرقس ۲۹:۱۲).

کلیسا

کلیسا بدن مسیح است، که مسیحیان آن را تشکیل می‌دهند. سر کلیسا شخص مسیح است و وظیفه کلیسا جلال خداوندمان عیسی و خدای پدر است. کلیسا برای مشارکت مسیحیان و تغذیه روحانی آنها است. کلیسا در ساختمان خلاصه نمی‌شود. هر جا دو یا سه مسیحی جمع شوند آنجا کلیساست (متی ۲۰:۱۸).

ایمان

ایمان مسیحی اکتسابی نیست بلکه هدیه خداست. ایمان توسط اعمال ما و یا توانایی یا لیاقت ما به ما داده نمی‌شود بلکه محض فیض این ایمان نجات‌بخش به برگزیدگان داده می‌شود. (افسسیان ۲).

عشای ربانی

عشای ربانی یا شام خداوند آیین دیگری در کنار تعمید است که در آن ما مرگ مسیح را روی صلیب به یاد می‌آوریم. این آیین توسط شخص مسیح به حواریون داده شد تا هم ایشان و هم بقیه مسیحیان با انجام این آیین همواره صلیب مسیح را به یاد داشته باشند و همواره با شکرگزاری آن را انجام دهند (متی ۱۷:۲۶-۳۰​). عشای ربانی و تعمید هر دو سمبل هستند و اشاره به حقیقتی عظیم دارند. در هیچ کدام از این آیین‌ها اتفاقی ماوراطبیعه‌ای رخ نمی‌دهد. صرفا ماهیت امر اشاره به حقایق روحانی دارد تا ما مسیحیان در اتحاد و همبستگی آنها را با شکرگزاری برای یادآوری مرگ مسیح به جا آوریم. (اول قرنتیان ۱۱)

کتاب مقدس

کتاب مقدس تنها از ۶۶ کتاب الهامی تشکیل شده که خداوند طی ۱۶۰۰ سال توسط ۴۰ نفر توسط هدایت مطلق روح مقدس خود به نگارش در آورده است. کتاب مقدس بالاترین مرجع برای ما مسیحیان است و برای تعلیم، تربیت، تادیب، توبیخ و اصلاح ما است؛ (۲ تیموتائوس ۱۶:۳). کتاب مقدس کامل و کافی و مصون از خطاست و بالاترین اقتدار برای ما مسیحیان است. در طی این سالها کوچک‌ترین تحریفی در آن صورت نگرفته و با قدرتی که در خود دارد می‌تواند خواننده را حیات بخشد (رومیان ۱۶:۱).

هم خدمتیان ما

دکمه بازگشت به بالا