کتاب‌هانوشتاری

خدمت بانوان که لبریز از کلام خدا است

WordFilledWomensMinistry-frontcover-Farsi-300

این کتاب برای به جنب و جوش آوردن دختران مسیح نوشته شده است، برای کسانی که نیاز دارند از کلام خدا تعلیم یابند و کلام خدا در زحمات مختلفی که بر دوش می‌کشند حافظ ایشان باشد. این کتاب تنوع خدمت بانوان را در کلیساهای مختلف به ما نشان می‌دهد و از همۀ بانوان مشغول به خدمت می‌خواهد متحد و یکپارچه به کلام خدا متعهد بمانند.

خانمها زمانی بهتر به بلوغ روحانی می‌رسند که از کلام خدا می‌آموزند. این آموختن ابتدا زمانی صورت می‌گیرد که کلام خدا در جمع کلیسا موعظه شود و سپس در مشارکت خانمهای خداشناس و خداترس توضیح داده شود و تفسیر گردد. این کتاب به مشارکتهای زنانه انگیزه می‌بخشد و این رویا را بنیان می‌نهد که وقتی کتاب‌مقدس در کانون خدمت بانوان در جایگاه صحیح خود قرار می‌گیرد چه اتفاقی می‌تواند روی دهد و چه اتفاقی باید روی دهد.

دکمه بازگشت به بالا