کتاب‌هانوشتاری

اپیدمی شفا

healing-epidemic

آیا خداوند ما قدرت کافی دارد که امروزه نیز هرگونه بیماری و نقصان فیزیکی را عالج داده و حتی کسانی را که مرده‌اند به زندگی بازگرداند؟ البته که او این توانایی را دارد زیرا در کالمش چنین گفته است؛ «اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم، آیا هیچ کاری برای من مشکل می‌باشد؟» (ارمیاء نبی ۳۲ :۲۷) هیچ مسیحی واقعی به این پرسش پاسخ منفی نمی‌دهد.
خدای ما چیزی بیش از قدرت دارد که همانا نقشه و برنامه‌ای است برای این دنیا و قوم خویش. این حقیقت در کتاب مقدس به شکل روشنی به نمایش گذارده شده که خداوند همیشه کاری که توان انجامش را دارد، به انجام نمی‌رساند. به عنوان مثال، خداوند ما می‌تواند امروزه چندین نفر از ایماندارانش را زنده ساخته و به جلال برساند و تعداد دیگری را هم در چند هفته بعدی. اما این کار در تضاد با نقشه و برنامه‌ای است که او آن را طراحی کرده و در کلام خود بر ما مکشوف ساخته است: «اما هر کس به رتبه خود. مسیح نوبر است و بعد کسانی که در وقت آمدن او از آن مسیح می‌باشند.» (رسالٔه اول قرنتیان ۱۵ :۲۳) لذا این نشانی از ناتوانی خداوند و یا ضعیف بودن ایمان ما نیست، بلکه نقشه و برنامه خداوند است که احتمال اتفاقی زنده شدن و جلال ایمانداران را به زمانی مشخص در آینده موکول کرده است و نه در حال حاضر.

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)«

دکمه بازگشت به بالا